NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

Religion → Шашин: Хэлний толь бичиг

are you religious?
Та шашин шүтдэг үү?
no, I'm …
үгүй, би ...
no, I'm an atheist
үгүй, би атеист үзэлтэй хүн
no, I'm agnostic
үгүй, би агностик хүн
what religion are you?
чи ямар шашин шүтдэг вэ?
I'm a …
Би бол …
I'm a Christian
Би Христэд итгэгч
I'm a Muslim
Би лалын шашинтай хүн
I'm a Buddhist
Би Буддын шашин шүтдэг
I'm a Sikh
Би сикх
I'm a Hindu
Би Хинду шашинтай
I'm a Protestant
Би протестант хүн
I'm a Catholic
Би католик шашинтай хүн
I'm Jewish
Би еврей хүн
do you believe in God?
чи Бурханд итгэдэг үү?
I believe in God
би Бурханд итгэдэг
I don't believe in God
Би бурханд итгэдэггүй
do you believe in life after death?
үхсэний дараах амьдралд итгэдэг үү?
do you believe in reincarnation?
хойд дүрд итгэдэг үү?
is there a … near here?
... ойрхон байна уу?
is there a church near here?
Энд ойролцоо сүм байна уу?
is there a mosque near here?
Энэ ойролцоо лалын сүм байна уу?
is there a synagogue near here?
Энд ойрхон синагог байдаг уу?
is there a temple near here?
Энэ ойролцоо сүм байна уу?