NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

words_list: монгол орчуулга, дуудлага, синониумууд, антонимууд, зураг, жишээ

Орчуулга: words_list монгол

words_list

words_list -ийн тодорхойлолт ба орчуулга - Wikipedia.org

Синониумууд: words_list - [олдсонгүй]

Түүнчлэн words_list гэсэн утгатай үгсийг үзнэ үү - Wiktionary.org

Антонимууд: words_list - [олдсонгүй]

words_list гэсэн антонимын хувилбарууд - Wiktionary.org

Зураг: words_list - [олдсонгүй]

Жишээ: words_list