NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

phrases_list: монгол орчуулга, дуудлага, синониумууд, антонимууд, зураг, жишээ

Орчуулга: phrases_list монгол

phrases_list

phrases_list -ийн тодорхойлолт ба орчуулга - Wikipedia.org

Синониумууд: phrases_list - [олдсонгүй]

Түүнчлэн phrases_list гэсэн утгатай үгсийг үзнэ үү - Wiktionary.org

Антонимууд: phrases_list - [олдсонгүй]

phrases_list гэсэн антонимын хувилбарууд - Wiktionary.org

Зураг: phrases_list - [олдсонгүй]

Жишээ: phrases_list