NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

expressions_list: монгол орчуулга, дуудлага, синониумууд, антонимууд, зураг, жишээ

Орчуулга: expressions_list монгол

expressions_list

expressions_list -ийн тодорхойлолт ба орчуулга - Wikipedia.org

Синониумууд: expressions_list - [олдсонгүй]

Түүнчлэн expressions_list гэсэн утгатай үгсийг үзнэ үү - Wiktionary.org

Антонимууд: expressions_list - [олдсонгүй]

expressions_list гэсэн антонимын хувилбарууд - Wiktionary.org

Зураг: expressions_list - [олдсонгүй]

Жишээ: expressions_list